ไม่เที่ยงเกิดดับ คือตัวฆ่าความพอใจไม่พอใจ ไม่มีอะไร อย่างอื่นฆ่ามันได้

Last updated: 2019-10-13  |  131 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไม่เที่ยงเกิดดับ คือตัวฆ่าความพอใจไม่พอใจ ไม่มีอะไร อย่างอื่นฆ่ามันได้

ไม่เที่ยงเกิดดับ คือตัวฆ่าความพอใจไม่พอใจ

....ไม่มีอะไร อย่างอื่นฆ่ามันได้
....เพราะไม่เที่ยงเกิดดับคือ ‪ ‎นิพพาน
....ถ้าเราฆ่าความพอใจ ไม่พอใจได้
....ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหนึ่งเดียว
....คือความจริง ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

....เมื่อเราฆ่าตัวเราได้แล้ว  ตัวเรากับศาลานี้
....และทุกสิ่งทุกอย่าง ‪‎คืออันเดียวกันเลย
....ไม่มีอะไรแตกต่างกัน คือ มีเหตุปัจจัย
....‪‎มาประชุมกันชั่วคราวแล้วแตกสลายเช่นกัน
....เมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้ว  เราจะไปอยู่
....ที่ไหนๆ ความจริงก็เชื่อมต่อตัวเราตลอดเวลา
....แต่ทุกวันนี้ เราไม่มีความจริงไปเชื่อมต่อภายนอก
....มันน่าสงสารตัวเราอย่างมาก เพราะไม่เข้าใจอันนี้
....เพราะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า "ตรัสรู้"
....พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนตามท่าน
เราจะไปศึกษาเอาเองไม่ได้ มันไม่เจอ
....พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียร ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองถึง
....๔ อสงไขยแสนมหากัปป์  และอีก ๖ ปี จึงสำเร็จ
....พวกเราจึงโชคดี ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาให้เรา
....แล้วเราไม่ต้องบำเพ็ญอะไรมากมาย เพียงให้เรา
....นำพระธรรมคำสอนที่ท่านสรุปสำเร็จแล้ว เอาไป
....ปฏิบัติตามพระองค์เท่านั้น มันก็จะออกมาตาม
....ที่ปรารถนาที่ตั้งใจไว้  มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
....‪กับธรรมชาติคือความจริง 

แต่ที่น่าสงสารตัวเราที่ ไม่รู้ว่าสิ่งปรารถนาจริง ๆ ในใจนั้น คือ ความจริง  ‪คือสุขถาวร

เราไม่รู้ว่าสุขถาวรก็คือ นิพพาน  เราก็เชื่อมต่ออะไรไม่ได้เลย....

ความจริงโลกนี้  เกื้อกูลเรามาก  เกื้อกูลทุกอย่าง
....แต่เรา ไม่มีอะไรไปเชื่อมต่อ ...อันนี้น่าคิด
....ขณะนี้ เราได้รู้แล้วว่าพระธรรมคำสอนที่
....พระพุทธเจ้าให้ไปเชื่อมต่อกับภายนอกได้คือ....
....‪‎ไม่เที่ยงเกิดดับ วิปัสสนาภาวนาบำเพ็ญเพียร
....ท่องเติมใส่ ไม่เที่ยงเกิดดับ เข้าไว้ในใจ....
....เอาไปฆ่าความพอใจ ไม่พอใจ ที่มันเกิดขึ้น ทุกลมหายใจ
....‪‎การฆ่าแต่ละครั้งมันก็จะเก็บใส่ไว้ในใจให้เราด้วย
....เติมข้อมูลความจริงให้เต็มแต่ละห้อง ๔ ห้องของใจ

....ตั้งแต่  โสดาบันบุคคล
....สกทาคามี อนาคามี ห้องสุดท้าย "อรหันตผล"
....‪เมื่อมีความจริงเต็มใจ ‎ผลคือ ความสําเร็จเป็นพระอรหันต์
‎ผลที่ได้รับจากการละสังโยชน์ทั้งหมด  

โสดาบัน        

สกทาคามี 

อนาคามี    

อรหันต์

Powered by MakeWebEasy.com