สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

Last updated: 2019-10-13  |  4776 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (กมฺมุนา วตฺตตีโลโก)

....เมื่อคนเรามีการกระทำซึ่งเป็นกรรมเกิดขึ้นทุกวัน

    ย่อมมีชีวิตเป็นไปตามผลของการกระทำ

    ก็คือ บุญและบาป  เช่นนี้ตลอดชีวิต

....ซึ่งบาปหรืออกุศลกรรมนั้นไม่มีใครสามารถแก้ หรือตัดได้

    บุญและบาปเป็นผลของการกระทำ ที่จะเป็นเหตุให้ผู้กระทำได้รับผลนั้น ๆ

    ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า "เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี"

....เหตุตรงผลเสมอ เมื่อกระทำในสิ่งที่เป็นกุศลกรรมก็จะส่งผลเป็นบุญ

    คือ  ความสุข ความสำเร็จ ความสมปรารถนา

....แต่หากทำในสิ่งไม่ดี อันเป็นอกุศลกรรม  ผลที่ออกมาก็จะได้บาป

    มีแต่ความทุกข์ ความผิดหวัง ทำอะไรก็มีแต่ความล้มเหลว

....เหตุก็ต้องดู ทำบาปแล้วเติมบุญให้มาก ๆ ขึ้น บาปก็จะตามไม่ทัน

    และบุญก็จะส่งผลดีให้กับชีวิต

....และการที่จะงดการกระทำบาป แล้วมาเติมบุญได้นั้น

    ต้องรู้หลักวิธีการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทางครบถ้วน

....ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

‎พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุด หาบุคคลใดเสมอเหมือนไม่ได้

    จึงสอนเรื่องยากที่สุดให้ง่ายที่สุดได้

....สรุปพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

    ให้นำไปสู่การปฏิบัติเหลือเพียง คำเดียวเท่านั้น

    คือคำว่า  "ไม่เที่ยงเกิดดับ"

....ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ปฏิบัติแล้วได้ผล

    ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี อย่างช้า

....พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้

    คือการวิปัสสนาภาวนา พิจารณาขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖

....ให้รู้เห็นสิ่งทั้งปวงที่มากระทบสัมผัสตัวเราในขณะปัจจุบัน

    ตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต

    ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดดับ มีเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว

    ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง

....นี่คือการฝึกปฏิบัติเพื่อ "เจริญปัญญา" แล้วเอาปัญญาที่ได้นี้ไปดับทุกข์

    ในขณะปัจจุบันที่ถูกกระทบสัมผัสในทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ....

Powered by MakeWebEasy.com