ธนาคารเวลา

'ธนาคารเวลา' เบิก-ถอน ได้เมื่อต้องรับการดูแล
จะดีหรือไม่ถ้ามีธนาคารสักแห่งเปิดรับฝาก 'เวลา' และเราก็สามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อ การแบ่งปันจากคนแต่ละช่วงวัย เช่นนี้เป็นแนวคิดของการทำ 'ธนาคารเวลา' ซึ่งเชื่อมต่ออาสาสมัครที่ทำความดีกับกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 อีกเวทีการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้เข้าประชุมสนใจเป็นอย่างมากคือเรื่อง 'ธนาคารเวลา: นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย' ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาอย่างพร้อมหน้า

'ธนาคารเวลา' นั้นเป็นพื้นที่ที่ให้ ทุกคนได้เข้ามาแบ่งปันเวลา ให้กับการดูแลผู้สูงอายุ โดยฝากเวลาสะสมไว้กับธนาคาร สามารถเบิกทอนการดูแลได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาสังคมและ สร้างจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ เพราะหลักคิดของธนาคารเวลาคือการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งกันและกัน โดยมีหน่วยนับ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วย
"คนกลุ่มติดเตียงนี้คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแล โดยอาศัยบริการจาก ผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรง หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ช่วยดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่า  และเก็บสถิติเวลาสะสมไว้ เสมือนหนึ่งเราออมเงินในบัญชี"

ส่วนรูปแบบของผู้ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสาในโครงการคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป ที่มีร่างกายแข็งแรง และมีจิตเป็นอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องลงพื้นที่ไปดูแลคนวัยเกษียณ อาทิ การป้อนข้าว พาเดินเล่น  พาไปหาหมอ

โครงการที่ว่านี้มีความคล้ายคลึงกับธนาคารผู้สูงอายุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภารกิจที่ปฏิบัตินั้นจะเป็นการสะสมเอาเวลาไว้ และเมื่อจิตอาสาคนดังกล่าวมีอายุมาก ก็จะมีผู้ที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาดูแลเช่นเดียวกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ 'ธนาคารเวลาผู้สูงอายุ' นั่นเอง สำหรับเวลาในการดูแลผู้สูงวัยอื่นที่ฝากเอาไว้ สามารถถอนมาใช้ได้เมื่อเราต้องการ เช่น ยามต้องการเพื่อนคุย ยามล้มป่วย หรือเมื่อช่วยตัวเองไม่ได้ และไม่มีญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดที่สามารถมาดูแลได้
ไม่พบเนื้อหา
Powered by MakeWebEasy.com