สร้างสุขดับทุกข์

วิปัสสนา แปลว่า ความจริง
ภาวนา แปลว่า เจริญ
วิปัสสนาภาวนา
แปลว่า เจริญความจริงไว้ในใจ

การทำบุญที่ได้บุญมาก อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่าย คือ การใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตในตอนเช้า ด้วยข้าวสุก และอาหารดีมีประโยชน์ ในที่นี้อาหารดีมีประโยชน์ คือ อาหารที่ถูกต้องตามธรรมวินัย คือ อาหารปรุงสุก พระสงฆ์สามารถทานได้ทันที ไม่ต้องนำไปประกอบอาหาร หากเป็นผลไม้ก็ให้ปอกเปลือกและนำเมล็ดออก และอีกอย่างคือ ควรใส่บาตร ด้วยปริมาณที่พระสงฆ์ฉันได้อิ่ม ควรเว้นการนำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหารใส่ลงในบาตร เพราะบิณฑบาต แปลว่า ขอข้าวกิน หากเราใส่บาตรถูกต้องอย่างนี้เราจะได้บุญมาก

ทุกข์ของคนเรามีแค่ 6 ทางเท่านั้น 1. เมื่อเราท่อง ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ทางตาเห็นรูปแล้ว จะเกิดความพอใจ ความไม่พอใจ สร้างทุกข์ให้กับตัวเอง ตาเห็นรูป ปัญญาก็จะพิจารณาว่า รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวของเราก็ไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างนี้จึงจะดับทุกข์สร้างสุข ให้กับตัวเอง

ในสมัยพุทธกาล      พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม เรื่อง การเกิดเป็นมนุษย์  มีสาวกหลายท่าน  ถามพระองค์ว่า  การเกิดมาเป็นมนุษย์ยากขนาดไหน  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ยากมาก  สาวกก็ให้พระองค์อุปมาให้ฟังด้วย  พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า  ที่ตถาคตจะอุปมาให้พวกเธอฟังนี้  ยังง่ายกว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกนะ  

การวิปัสสนาภาวนาแล้วได้อะไร? การที่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาฝึกอยู่ทุกวันนี้ ฝึกให้เรียนรู้ตัวเอง เพราะเราต้องสลัดตัวกูของกูออก เพราะตัวเราเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่เที่ยงเกิดดับเท่านั้นนะ ความจริงร่างกายเรานิพพานแล้ว ดับไม่เหลือแล้ว แต่ใจเราไม่นิพพาน เพราะใจเราไปเก็บความเห็นผิดไว้

Powered by MakeWebEasy.com