image

โอวาทปาฏิโมกข์

     พระพุทธเจ้า ได้สรุปพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านที่เป็นผลการตรัสรู้  

     สอนให้กับพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป  เพื่อให้พระอรหันต์นำไปสั่งสอนมนุษย์ เทวดาต่อไป

     ๑. ให้ละความชั่ว   

     ๒. ให้ทำความดี   

     ๓. ทำจิตให้ผ่องใส

     พระอรหันต์จะนำพระธรรมคำสอนไปสอนคน ท่านต้องหาสาเหตุของการละชั่ว, ทำดี, ทำจิตให้ผ่องใส

     ๑. เหตุของการละชั่ว
ชั่วเกิดที่ไหน... เกิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เกิดเพราะ... เราตามสิ่งที่มากระทบสัมผัสไม่ทัน
ละชั่วที่ไหน... ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยการตามทันสิ่งที่มากระทบสัมผัส
     ๒. เหตุของการทำดี
คนทำดีที่ไหน... ทำดีที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยการตามทันสิ่งที่มากระทบสัมผัส
     ๓. เหตุของการทำจิตให้ผ่องใส
คนทำจิตให้ผ่องใสที่ไหน... ทำจิตให้ผ่องใสที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โดยการตามทันสิ่งที่มากระทบสัมผัส
ตามทันอย่างไร... โดยการวิปัสสนาภาวนา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖ (ท่องจำไม่เที่ยงเกิดดับ)

Powered by MakeWebEasy.com