image

อนัตตลักขณสูตร

พิจารณา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา

พระพุทธเจ้าตรัสถามความเห็นของปัญจวัคคีย์ว่า

     รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง

     ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้า

     ก็สิ่งใดไม่เที่ยง  สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า

     เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า

     ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่า

นั่นเป็นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา

     ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า

แล้วตรัสให้พิจารณาโดย  "ยถาภูตญาณทัสสนะ"

     รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทั้งหมดก็เป็นแค่สักว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

     เธอทั้งหลายพึงเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น  ด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริง

    (เห็นสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมกันชั่วคราว แล้วแตกสลาย)

    อย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา

เมื่อแสดงจบแล้ว จิตของปัญจวัคคีย์ พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น

ครั้งนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์

Powered by MakeWebEasy.com