image
หากดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่มี
 
ความเกิดเป็นเหตุปัจจัยของความตาย
        มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ในที่สุด
        ถ้าหาก ดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็ไม่มี
จะดับความเกิดได้อย่างไร?
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ทุกข์เกิดที่อินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  ใจ
        ก็ให้ดับทุกข์ หรือ แก้ปัญหาที่เกิดที่อินทรีย์ ๖
        และท่านก็ตรัส ทางดับทุกข์ไว้ให้เป็นทางสายเอก สายเดียว เท่านั้น
        ที่ดับทุกข์ได้ คือ การวิปัสสนาภาวนา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖
        ให้เห็นสิ่งทั้งปวง  “ตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต”  ว่า “ไม่เที่ยงเกิดดับ
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง เกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมชั่วคราว
ให้พิจารณาจนเป็นปกตินิสัย  ในชีวิตประจำวัน
        แล้วจะมีปัญญา เห็นความจริงของโลกและชีวิต
        มีปัญญาที่ดับทุกข์ และแก้ไขปัญหา สิ่งที่มากระทบได้ทุกชนิด
เราสามารถ ตามทันความพอใจ ไม่พอใจ ที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้ง
        เช่นกัน ก็จะได้พบสุขที่ถาวร  “‎ดับความเกิดได้
Powered by MakeWebEasy.com