image
หากดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่มี...

ความเกิดเป็นเหตุปัจจัยของความตาย

     มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ...ในที่สุด

     ถ้าหากดับความเกิดได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็ไม่มี

จะดับความเกิดได้อย่างไร?

พระพุทธเจ้าตรัสว่า...

     ทุกข์เกิดที่อินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  ใจ

     ก็ให้ดับทุกข์ หรือ แก้ปัญหาที่เกิดที่อินทรีย์ ๖

และท่านก็ตรัส ทางดับทุกข์ไว้ให้เป็นทางสายเอก สายเดียว เท่านั้น

     ที่ดับทุกข์ได้ คือ การวิปัสสนาภาวนา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖

     ให้เห็นสิ่งทั้งปวง  “ตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต

     ว่า “ไม่เที่ยงเกิดดับ

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง เกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมชั่วคราว

ให้พิจารณาจนเป็นปกตินิสัย  ในชีวิตประจำวัน

     แล้วจะมีปัญญา เห็นความจริงของโลกและชีวิต

     มีปัญญาที่ดับทุกข์ และแก้ไขปัญหา สิ่งที่มากระทบได้ทุกชนิด

เราสามารถ ตามทันความพอใจ ไม่พอใจ ที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้ง

    เช่นกัน ก็จะได้พบสุขที่ถาวร  “‎ดับความเกิดได้

Powered by MakeWebEasy.com