สะพานบุญ ที่จะช่วยให้พวกเราวิปัสสนาภาวนาได้ดียิ่งขึ้น
image

การทำบุญที่ได้บุญมาก อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่าย คือ  การใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตในตอนเช้า  ด้วยข้าวสุก  และอาหารดีมีประโยชน์ ในที่นี้อาหารดีมีประโยชน์ คือ อาหารที่ถูกต้องตามธรรมวินัย คือ อาหารปรุงสุก พระสงฆ์สามารถทานได้ทันที ไม่ต้องนำไปประกอบอาหาร  หากเป็นผลไม้ก็ให้ปอกเปลือกและนำเมล็ดออก  และอีกอย่างคือ ควรใส่บาตร ด้วยปริมาณที่พระสงฆ์ฉันได้อิ่ม

      ควรเว้นการนำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร  ใส่ลงในบาตร  เพราะบิณฑบาต แปลว่า ขอข้าวกิน หากเราใส่บาตรถูกต้องอย่างนี้  เราจะได้บุญมาก

      เมื่อใส่บาตรเสร็จ เราควรเอ่ยขอพรบท ยะถาฯ จากพระสงฆ์  พร้อมกับกรวดน้ำ (กรวดแห้งก็ได้) เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่  ครูอาจารย์  ญาติมิตร   เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตและปัจจุบัน       เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญคุณต่อเรา        การที่เราระลึกถึงบุญคุณท่าน           และแผ่บุญไปให้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว   พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า   ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี  ส่วนเจ้ากรรมนายเวร เป็นนามธรรม    เรามองไม่เห็น  เราก็อุทิศบุญเผื่อแผ่ให้ท่านไป   เป็นการฝึกให้ทานในอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่ช่วยพัฒนาจิตใจเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

     ส่วน บทให้พร สัพพีติโยฯ  ที่พระท่านสวดให้  ก็ให้เราตั้งใจรับพร     เพื่อขอบุญนั้นให้แก่ตัวเราเอง  เพื่อให้บุญที่เราทำไปนั้น  เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม          ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า    จนบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้  ส่วนทางโลก  ก็ขอบุญนี้เป็นเหตุปัจจัยให้เราเจริญในหน้าที่การงาน       ธุรกิจ การค้าขาย การศึกษา ให้มีเงินมีทอง  ใช้กินใช้ ทำทาน    ใช้เลี้ยงชีวิตครอบครัวไม่มีวันหมด      ถ้าปรารถนาสุขภาพพลานามัย         ก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์       ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนภยันตรายทั้งหลายอย่ามากล้ำกราย          ใครที่คิดร้ายหมายเป็นศัตรู  ก็ให้กลับกลายเป็นมิตรที่ดี   และหากจะเดินทางไปไหนมาไหน  ไม่ว่าใกล้หรือไกล   ก็ขอให้การเดินทางทุกครั้ง  ปลอดภัย จากอันตรายทั้งปวงไปตลอดชีวิต    การอธิษฐานอย่างนี้ เป็นการเติมบุญให้กับตัวเรา  สามารถทำได้ทุกวัน   ตามโอกาสที่เรามี   ใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตตอนเช้า   และท่องไม่เที่ยงเกิดดับเป็นประจำ หลายคนลองแล้ว        ก็ประสบความ สำเร็จไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน  ผู้ที่ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเอง      แต่เราอย่าลืมว่า      เราต้องมีบุญ (การใส่บาตร)    และกุศล (การวิปัสสนาภาวนา) เคียงคู่กัน 

Powered by MakeWebEasy.com