image
ยิ่งท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ยิ่งมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มากขึ้น ๆ เท่านั้น
 
***โอปนยิโก (คือท่อง) ไม่เที่ยงเกิดดับได้มากเท่าไร?

ยิ่งมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งมากขึ้น ๆ เท่านั้น 

     ใจเราที่ถูกเคลือบคลุมด้วยโลภะ โทสะ โมหะหรือความพอใจ ไม่พอใจ...ที่เป็นบาปอกุศล  

     ก็ถูกดับ ถูกสลาย ถูกละลาย ถูกเจือจางลงไป... บาป อกุศลพร่องลงไป

     แต่สิ่งที่ได้เพิ่มพูนขึ้นมา 

     *คือกุศลผลบุญ

     *คือปัญญา

     *คือความจริง

     *คือสุข 

     *คืออริยบุคคล

     *คืออริยทรัพย์

มันยิ่งใหญ่หาที่สุดไม่ได้... ปัญญา อริยทรัพย์ ที่นำติดตัวไปได้

     *ไม่มีใครแย่ง

     *ไม่มีใครปล้นได้

     *ไม่มีใครโกงได้

     *ไม่มีใครยืมได้ ปลอดภัยทุกประการ  

     ก็คือ  “ไม่เที่ยงเกิดดับ” ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เป็นอริยทรัพย์ ทั้งหมดในโลกจักรวาล

     "ใหม่ เก่า แตกสลาย"  "หนุ่ม แก่ ตาย"

เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ให้เรา โอปนยิโก

     คือให้ท่อง ...เอาความจริงจาก *ภายนอก ให้เข้ามาเชื่อมโยงกับ *ภายใน ที่เราเติมอริยทรัพย์ รอไว้แล้ว

     เพราะสิ่งดี ๆ  จะดูดสิ่งดี ๆ ด้วยกัน *หอมจะดูดหอม  *เหม็นจะดูดเหม็น 

     ถ้าเราไม่มี *อริยทรัพย์ภายใน เราก็จะเอา *อริยทรัพย์ภายนอก เข้ามาไม่ได้เด็ดขาด

พระพุทธเจ้าจึง ให้โอปนยิโก ให้ท่องจำก่อน ให้มีอริยทรัพย์เกิดขึ้นในตัวเราก่อน

     แล้วเรา ค่อย ๆ ไปเชื่อมต่อ อริยทรัพย์ภายนอก

     ที่มี “ใหม่ เก่า แตกสลาย”  “หนุ่ม แก่ ตาย” 

     เมื่อในใจเรามีปัญญาแล้ว เราก็ต่อเชื่อมกันได้หมด จะไปที่ไหน ๆ ก็ไม่มีทุกข์  มีแต่สุข

     เพราะ มีพระพุทธเจ้าอยู่รอบ ๆ ตัว

     ที่เป็นอริยทรัพย์ทั้งหมด เชื่อมต่อสุขถาวร (คือนิพพาน)

มันเป็นธรรมชาติ  ไฟฟ้าไม่มีสายเชื่อมต่อกัน... มันจะเดินหากันไม่ได้

     แต่ถ้ามีสายต่อเชื่อม มันก็เดินได้เร็วขึ้น‪  นี้คือความจริงของชีวิต

ฉะนั้น อริยทรัพย์ภายใน เราต้องเอาใส่ไว้ก่อน....

     *อย่างน้อย ชาตินี้ ก็ขอให้ได้โสดาบันบุคคล จึงจะไม่เสียชาติเกิด...

Powered by MakeWebEasy.com