บทวิปัสสนาภาวนาของอุบาสก อุบาสิกาดอยไซ
image

บทเวียนเทียน

ตาเห็นรูป       รูปไม่เที่ยงเกิดดับ      ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
หูได้ยินเสียง  เสียงไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
จมูกได้กลิ่น    กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ   ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ลิ้นได้รส         รสไม่เที่ยงเกิดดับ      ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
กายสัมผัส      ไม่เที่ยงเกิดดับ           ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ใจคิดนึก         ไม่เที่ยงเกิดดับ           ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
 
ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
รูป เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันเกิดจากเหตุปัจจัย  มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย                           

หูได้ยินเสียง  เสียงไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
เสียง เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันเกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย

จมูกได้กลิ่น  กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
กลิ่น เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันเกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย           
                            
ลิ้นได้รส  รสไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
รส เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันเกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย

กายสัมผัส  ไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
สัมผัส เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันเกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย

ใจคิดนึก  ไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ความคิด เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันเกิดจากเหตุปัจจัย มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย

ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
รูป  เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว
แล้วแตกสลาย  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ

ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ    ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้น
เป็นของเรา  เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ

หูได้ยินเสียง  เสียงไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
เสียง เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว
แล้วแตกสลาย   ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ

ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ    ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง  ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้น
เป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ

จมูกได้กลิ่น  กลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
กลิ่น  เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว
แล้วแตกสลาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ

ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ     ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ

ลิ้นได้รส  รสไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
รส  เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว
แล้วแตกสลาย  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้น เป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ

ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ     ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้น เป็นของเรา  เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ

กายสัมผัส   สัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
สัมผัส  เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว
แล้วแตกสลาย  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ

ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ    ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้น เป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ

ใจคิดนึก  ความคิดไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ความคิด เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว
แล้วแตกสลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ

ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ     ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้น เป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ

รูป ร่างกาย  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่เที่ยงเกิดดับ
เวทนา ความพอใจไม่พอใจ  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
สัญญา ความจำ  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
สังขาร ความคิด  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
วิญญาณ ความรู้  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
รูป ร่างกาย   อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้  ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว 
แล้วแตกสลาย ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
เวทนา ความพอใจไม่พอใจ  อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต  ไกลหรือใกล้  ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว 
แล้วแตกสลาย ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
สัญญาความจำ   อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต  ไกลหรือใกล้ 
ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง  ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
สังขาร ความคิด  อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต  ไกลหรือใกล้ 
ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง  ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
วิญญาณ ความรู้  อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต  ไกลหรือใกล้ 
ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว 
แล้วแตกสลาย ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง  ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
อุปทานขันธ์ ๕    เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง 
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง  ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
รูป ร่างกาย   อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต  ไกลหรือใกล้ 
ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว กำลังจะแตกสลาย 
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง  ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
อวัยวะภายใน , ภายนอก  ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย 
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
อายตนะภายใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย   
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา 
เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
อายตนะภายนอก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ทั้งหมดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว
แล้วแตกสลาย   ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น
ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
มโนกรรมไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
มโนกรรมเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว  แล้วแตกสลาย  
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย 
ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่า  สิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
ปากพูดไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
ปากพูดเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว  แล้วแตกสลาย  
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย 
ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่า  สิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
เท้าเดินไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
เท้าเดินเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว  แล้วแตกสลาย  
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย 
ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่า  สิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
มือจับไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
มือจับเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง  เกิดจากเหตุปัจจัย
มาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว  แล้วแตกสลาย  
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่ง
เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งชั่วคราว แล้วแตกสลาย 
ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา  ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง 
ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นว่า  สิ่งนั้นเป็นของเรา  เป็นเรา 
เป็นตัวตนของเรา  ไม่เที่ยงเกิดดับ
Powered by MakeWebEasy.com