image
นิพพาน คือ ไม่เที่ยงเกิดดับ
 
     การท่อง *ไม่เที่ยงเกิดดับ  คือการเดินทางไปสู่ "นิพพาน"
การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ อย่างต่อเนื่องนั้น....
     เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ ไม่เที่ยงเกิดดับภายนอก... ให้ถึง ไม่เที่ยงเกิดดับ ที่อยู่ภายใน... 
     หรือ การเชื่อมความจริง ภายนอก...ภายในให้เข้าถึงกันได้ 
     นี้คือ สายใยของความจริง หรือสายใยของไม่เที่ยงเกิดดับ ยังมีอยู่ภายในใจของเรา  ที่เป็นข้อมูลอยู่.... 
*มันอาจจะลึกมาก ลึกน้อยไม่เท่ากัน  มันอาจมีปนเปกัน มีบ้างก็ยังดี 
*เมื่อเราแยกความเชื่อ  ออกจากความจริงได้ชัดเจนแล้ว มันก็จะเกิดความสุข....
ข้อมูลที่ใจคิด.... เมื่อมีข้อมูลไม่เที่ยงเกิดดับ ให้ใจคิด
     ใจก็จะเกี่ยวเอาความจริงไม่เที่ยงเกิดดับ ที่เป็นความสุข ความจริง หรือนิพพาน มาคิดตลอดเวลา
     เราก็ไม่หลงปรุงแต่ง สิ่งที่มากระทบ.... ก็ถึงมรรคผลนิพพาน
*ก็สั่งให้ คิดถูก พูดถูก ทำถูก
     โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็เกิดขึ้นที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
*ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ การรู้ทัน ตามทัน สิ่งที่มากระทบสัมผัส 
พระพุทธเจ้าว่า... *คำสอนของท่านเหมือนรอยเท้าช้าง*
     รอยเท้าสัตว์อื่น ลงมาอยู่ในรอยเท้าช้างทั้งหมด....
     หมายความว่า  คำสอนของพระองค์เปรียบ เหมือน รอยเท้าช้าง 
     คำสอนของคนอื่น  ลงอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด
คำสอนของพระองค์ท่าน  ไม่ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิต ไหน ๆ ในโลกนี้
     *ลงในคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมด 
และคำสอนทั้งหมดลงอยู่ใน *ความไม่ประมาท 
     *ไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าช้าง
คนเราจะประมาท ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
     ประมาทคือ.... ตามไม่ทัน
ถ้าตามทันที่ตา คือ ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันก็ไม่เที่ยงเกิดดับ
     อย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาท คือ การรู้เท่า ตามทันที่ตา....
     *ไม่เที่ยงเกิดดับ คือ ไม่ประมาท
     *ไม่ประมาท คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
     *โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ คือ
พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ก็คือ *ไม่เที่ยงเกิดดับ*
Powered by MakeWebEasy.com