image

ทรัพย์สมบัติที่คนรุ่นหลังต้องการ

       การที่เราต้องมาศึกษาเรียนรู้  พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประจำ  ก็เพื่อมาเสริมเติมแต่งปัญญาของเราให้คมกล้ายิ่งขึ้น  เพราะว่าสภาพสังคมปัจจุบันนี้  สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  เราจึงต้องฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาที่คมกล้ายิ่งขึ้น  คือ ตามทันสิ่งที่มากระทบสัมผัสเราตลอดเวลา  เพื่อป้องกันไม่ให้การปรุงแต่งเกิดขึ้น  เพราะการปรุงแต่ง  คือ การสร้างทุกข์  เมื่อมันปรุงแต่งแล้ว มันเก็บไว้ในใจเรายาวนาน  ไม่สามารถจะลบทำลายได้ง่าย ๆ
       ฉะนั้นเราจะทำอย่างไร  ไม่ให้มีการปรุงแต่งเกิดขึ้น  วิธีการนั่นก็คือ  แก้ไขมันขณะที่มีการกระทบสัมผัส  หยุดการปรุงแต่งที่ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ตามความเชื่อ  และใส่ข้อมูลความจริงลงไปแทนนั่นคือ  การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ  ให้ตามทันสิ่งที่มากระทบสัมผัสเป็นประจำ  เมื่อตามทัน  ก็จะเห็นความจริงตามมา  การปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้น  เมื่อไม่ปรุงแต่งก็พบสุขถาวร
       เมื่อเราหมั่นศึกษาและฝึกฝนปฏิบัติธรรม  เราก็มีพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์อยู่ในตัวเรา  เมื่อเราไปในที่ไหน ๆ  พุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า  ก็จะคุ้มครองปกปักรักษาเราตลอดไป  สิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามาหาเรา  ก็จะถูกบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้สกัดออกไป  ไม่ให้ความทุกข์ร้อนลำบาก มาถึงตัวเรา
       เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธ จะมาศึกษาเรียนรู้พระธรรมให้ถูกต้องครบถ้วน  เพื่อนำธรรมไปปฏิบัติ เพื่อดับทุกข์ให้ตนเอง  คนรุ่นเราจะเป็นคนที่อาสามาช่วยกันนำพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง  ทั้งรูปแบบและสาระธรรม  มาตั้งมั่นกันอีกครั้งในแผ่นดินนี้  เอามาวางไว้เป็นพยานหลักฐานให้ลูกหลานเรา  ที่เกิดมาภายหลังได้ศึกษา ให้คนรุ่นหลังหาข้อเปรียบเทียบ  แต่ถ้าไม่มีข้อเปรียบเทียบให้เขาเห็น  เขาก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริง  คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง  เป็นคำสอนที่สามารถนำไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้  สามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ให้เป็นพยานหลักฐาน ให้กับลูกหลานเรา  ให้เขามาอาสาช่วยฟื้นฟูพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า  เพื่อนำพุทธศาสนามาตั้งในแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งอย่างมั่นคง  พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอริยทรัพย์  เป็นต้นของทรัพย์สมบัติทั้งปวง  และเป็นเหตุของการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก  ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข  เกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยเมตตาจิต  ทุกคนในสังคมโลกต้องการสุขอย่างนี้  ก็พยายามแสวงหากันอยู่  แต่ก็ยังไม่พบสุขที่แท้จริง

Powered by MakeWebEasy.com