image

คำนำ

       การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกจำนวน ๔๕ เล่ม   ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านให้จบ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์แล้วเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านด้วยว่า พระธรรมคำสอนสูตรนั้น ๆ เป็นพระธรรมคำสอนในส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติหรือเหตุของการปฏิบัติของพระองค์ท่าน   คำสอนสูตรนั้นพระองค์ตรัสสอนผู้ใด  สอนอริยบุคคลหรือสอนบุคคลธรรมดาทั่วไป   และคำสอนสูตรนั้นพระองค์ท่านตรัสเป็นคำย่อสรุปหรือเป็นคำเต็ม   ถ้าเป็นคำย่อแล้วคำเต็มว่าอย่างไร   ต้องรู้และเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกถึงขั้นนี้ก่อน   การปฏิบัติของท่านจึงจะถูกต้องตามจริง    มีผลออกมามีปัญญาดับทุกข์ได้   ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนถึงระดับนี้แล้วก็จะนำเอาพระธรรมคำสอนที่ไม่ถูกเหตุ  ไม่ถูกผล   ไม่ถูกบุคคล  ไปปฏิบัติ ผลก็จะออกมาตามเหตุ  คือ  ได้เพียงแต่หลบทุกชั่วคราวเท่านั้น ไม่มีปัญญาดับทุกข์ได้
       พระพุทธเจ้าสรุปคำสอนของพระองค์ทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ไว้ว่าพระองค์ท่านสอนแต่เรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้น   ทุกข์เกิดที่ไหนดับที่นั่น   ทุกข์เกิดที่ตา  หู  จมูก ลิ้น  กาย  ใจ  ก็ดับทุกข์ที่มันเกิด  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  และพระองค์ท่านก็วางหลักการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ดับทุกข์ได้ทันที  คือ  ทางสายเอกวิปัสสนาภาวนาขันธ์ ๕ และอินทรีย์ ๖  ให้รู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงในขณะปัจจุบันตามความเป็นจริงของโลกและชีวิตว่าสิ่งทั้งปวง ไม่เที่ยงเกิดดับ   เกิดจากเหตุปัจจัยมาประชุมกันชั่วคราว   ไม่มีตัวตนเป็นของตนเอง
       พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้บุคคลธรรมดาทั่วไป   ไปนั่งสมาธิก่อนแล้วไปวิปัสสนา พระองค์ท่านสอนให้วิปัสสนาทันทีแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้น  รู้ผิด  รู้ถูก  ศีลก็เกิดขึ้นเมื่อมีศีลเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดตามมา  คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเรียงองค์ธรรมเป็น  ปัญญา  ศีล สมาธิ  ไม่ใช่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ปฏิบัติแล้วมีปัญญาดับทุกข์ได้ทันที
       หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องครบถ้วน คือ  ถูกเหตุ   ถูกผล  ถูกบุคคล   ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้ทันทีมาให้ท่านอ่านและนำไปฝึกฝนตนเอง   ถ้าท่านปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่เป็นเหตุของการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้อย่างจริงจังแล้ว  ท่านสามารถฝึกฝนตนเองให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้ภายใน ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ปี อย่างช้า พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้  

Powered by MakeWebEasy.com