image

การเติมปัญญาความรู้ที่ดับทุกข์ ดับบาปอกุศลได้  ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้

คือ การวิปัสสนาภาวนาพิจารณา ขันธ์ ๕ อินทรีย์ ๖
     ทางเดียวเท่านั้น  ไม่มีทางอื่นนอกเหนือจากนี้
     เพราะเป็นวิธีดับทุกข์ ที่พระพุทธเจ้าทำสำเร็จมาแล้ว

พระองค์ สอนวิธี ปิดประตูทุกข์  ไม่ให้ทุกข์เข้ามาในใจเรา คือการปิดทุกข์ เติมสุข  ไม่ใช่ปิดทุกข์เฉย ๆ

พระพุทธเจ้าถึงไม่ได้ให้ "ปล่อยวาง" ไม่ให้ "ปลง" แต่ให้ปิดทุกข์ เติมสุข 

เมื่อเราเข้าใจในการดับทุกข์แล้ว ชีวิต และเวลาที่เหลือของเรา จึงมีคุณค่ายิ่งใหญ่มาก ๆ
     เราก็ต้องวางพระธรรมคำสอน ให้ถูกต้อง กับตัวเราเองก่อน
     และต่อไปพระธรรมคำสอนนั้น  ก็จะสืบต่อไป ให้ลูก ให้หลานเรา
     ให้เอาความจริง   "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ไว้ตลอดเวลา ให้ตั้งอยู่บนฐาน แห่งความถูกต้อง....
     ให้ทุกคน ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ พัฒนา ตนเอง และครูผู้สอนก็คือ  พระพุทธเจ้า...

     คือ พระธรรมของท่าน
     คือ ตัวพระพุทธเจ้าเอง 

     #‎ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต#
พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ พระธรรมคือ ตัวพระพุทธเจ้า
     เมื่อเราเอา ...ไม่เที่ยงเกิดดับ ไปปฏิบัติ  เหมือนเรามีครูประกบ
     ครู คือพระพุทธเจ้า ประกบเราทุกลมหายใจ
ชีวิตเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้า ตลอดเวลาเช่นกัน
     ไม่เที่ยงเกิดดับ* คือ  พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า
     คือ พระรัตนไตร  อยู่กับเรา  หรือแก้ว ๓ ประการอยู่กับเรา
แก้ว ๓ ประการ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
     คือ แก้วสารพัดนึก 

ท่านปรารถนาสิ่งใด ปัญญาจะเสาะแสวง ได้อย่าง ง่ายดาย
เพราะสิ่งที่เราอยากได้  ก็เกิดจากมีปัญญา
แต่ถ้าเกิดจากความคิด จะไม่ได้อะไรง่าย
แต่ถ้าเกิดจากปัญญาจะได้เลย  เพราะมันมีครบเหตุ ครบปัจจัย.....

Powered by MakeWebEasy.com