image
การท่องไม่เที่ยงเกิดดับคือ การไม่ประมาท
 
ไม่ประมาท คือ การท่องเอาโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการหรือ พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์
     เข้ามาใส่ไว้ในใจเรา เพื่อเป็น *ข้อมูลที่ถูกต้อง *ข้อมูลปัญญา
ถ้าถามว่า... โสดาบันได้อะไร? 
     ตอบว่า...ได้  "ไม่เที่ยงเกิดดับ"  "หนุ่ม แก่  ตาย" " ใหม่ เก่า แตกสลาย" ได้เท่านี้ ตอบแค่นี้...
แต่เมื่อได้มาเรียนรู้... คำว่า *ไม่เที่ยงเกิดดับ แล้วจะหนาว*
     เพราะ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ คือ ความไม่ประมาท
     คือการตามทัน ถ้าตามไม่ทันคือ การประมาท
เมื่อรู้ความจริงมากขึ้น ๆ เห็นความจริงมากเข้า ๆ
     ทั้งรู้และเห็น  มันจะเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งทั้งปวง
ไม่เชื่อก็พิสูจน์ ตรวจสอบได้
     *ตาเห็นรูป รูปไม่เที่ยง
     *หูได้ยินเสียง เสียงไม่เที่ยง
     *จมูกได้กลิ่น กลิ่นไม่เที่ยง
     *ลิ้นได้รส รสไม่เที่ยง
     *กายสัมผัส สัมผัสไม่เที่ยง
     *ใจคิดนึก ความคิดไม่เที่ยง
พระอรหันต์ รู้เห็นความจริง อย่างนี้เบื่อหน่ายคลายกำหนัด
     ในที่สุดก็หลุดพ้น ความยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งทั้งปวง
     เพราะมันล้วนไม่เที่ยงเกิดดับ  ตัวฉันมีแล้ว... ไม่มี
ฉะนั้น  *น้อยหนึ่งของตัวเราไม่มีในที่ไหนไหน
     ขณะนี้  *มีตัวเราเห็นก็จริง...แต่มันไม่มี
     เพราะมันเป็นเหตุ... ของการมาประชุมกันชั่วคราว ของดิน น้ำ ลม ไฟ เท่านั้น
ในที่สุดแล้วมันก็แตกสลายไป... ไม่มีอะไรเหลืออยู่ทั้งสิ้น
     นี่คือความจริงที่แท้จริง....
     อย่าเห็นผิด อย่าหลงผิด...  อย่าลังเลสงสัย
     เพื่อไม่ให้เห็นผิด หลงผิด ก็ให้เจริญความจริง
คือการท่อง "ไม่เที่ยงเกิดดับ" อยู่ตลอดเวลา
     ไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ความหลงได้....
Powered by MakeWebEasy.com