image
การที่จะท่องได้นั้น จะต้องเอียงหูฟังก่อน... แล้วศรัทธาจะตามมา จะท่องเลยไม่ได้

เพราะจะมีมาร คือ ความพอใจ ไม่พอใจ ปิดกั้นอยู่

     การท่องฟังดูแล้วง่ายมาก ๆ แต่จะยากที่จะเข้าใจในการท่อง

การท่องคือ การเติมปัญญาให้ไปฆ่ามาร

     พญามาร คือ ความพอใจ ไม่พอใจ

     ที่ฝังลึกแน่นในจิตใจ ที่สะสมมาหลายภพชาติ

     จงใช้แรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า... ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

     ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติบูชา... ที่เป็นกุศลผลบุญอันสูงสุด

เราไม่เคยรู้เลยว่า  การปฏิบัติบูชานั้นถูกต้องหรือไม่

     เพราะ ๑,๔๐๐ ปีนั้น  เข้าใจว่าการปฏิบัติบูชา

     *คือ การถือศีล นั่งสมาธิ สวดมนต์ มีดอกไม้ ธูป เทียน กราบไหว้

     แท้จริงแล้ว การปฏิบัติบูชาในพระไตรปิฎกคือ  “การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ

ให้รู้เห็นความจริงของโลก และชีวิตของกฎธรรมชาติ ๒ กฎ

     คือ กฎไตรลักษณ์และกฎอิทัปปัจจตา ปฏิจจสมุปบาท

ท่อง (คือการน้อม) เข้ามาใส่ตน

     การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ทุกลมหายใจ ยังน้อยไป....

     ต้องทุก ๆ วินาที ถี่ ๆ แน่น ๆ แล้วมันจะข้ามพ้นปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้น

ปัญญาที่เราท่อง ๆ ๆ ๆ จะวิ่งออกมารับ....

     เพราะกุศลที่เรามีมากกว่า... มารที่เข้ามาหลอกล่อ

สิ่งไหนที่เราชอบ  มารจะส่งมาให้เราหลงพอใจ ไม่พอใจตลอดเวลา

     เราจึงต้องปิดกั้นหรือตามมารให้ทัน.... ด้วยปัญญา

ทุก ๆ เช้า เมื่อตื่นขึ้นมา... ก่อนที่จะกระทบอะไร ให้รีบท่องแน่น ๆ

     บวกกับการใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาต

     ด้วย ข้าวถุงแกงถุง เพิ่มเติมไว้ก่อนให้เป็นฐานที่แน่น

     เมื่อเจอสิ่งที่มากระทบสัมผัส... จะได้ไม่สะดุ้งสะเทือนในปัญหานั้น ๆ

Powered by MakeWebEasy.com